Search

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn waren die kunnen bederven binnen de bedenktermijn (bijv. vlees).

Retourneren van vlees is in beginsel niet mogelijk, tenzij daarover overleg is gepleegd met The Butchery.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail via info@luxurymeat.nl of telefonisch op 06-36557919) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres
Eksterstraat 16, 2406 VH
Alphen a/d Rijn 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”

Bedenktermijng
– De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Dit kan meer zijn indien u daarvoor bij het genereren van uw algemene voorwaarden voor gekozen heeft. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat de consument álle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen. Er moet dus vermeld worden dat deze termijn gaat lopen ná ontvangst van de bestelling.

– Tijdens de bedenktermijn kan de consument u zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kan de consument de overeenkomst dus ‘ontbinden’ of ‘herroepen’. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat de consument binnen de termijn aan de ondernemer ondubbelzinnig kenbaar maakt dat hij van de aankoop afziet. Deze ‘melding’ moet op elke mogelijke manier aan u gedaan kunnen worden. Verplichten om een bepaald proces voor het doorgeven van de ‘herroepingsmededeling’ te doorlopen is niet toegestaan.

– De consument kan niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. De consument moet er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient de klant dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit is slechts anders als de consument retour vooraf aanmeldt.

– De consument moet daarnaast de mogelijkheid hebben om de retour wél vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door het formulier te mailen / te bellen / anders). Vanaf het moment dat de consument u heeft laten weten van de koop af te zien, heeft deze vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als men op dag 12 na ontvangst aan u laat weten van de koop af te zien, heeft de consument nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment.

(!) U kunt dus niet zeggen dat het pakketje binnen de bedenktijd geretourneerd moet worden. Indien de consument immers op de laatste dag van de bedenktermijn aan u de herroepingsmededeling uitreikt, heeft deze vervolgens nog een 14 dagen om te retourneren(!).

– Zodra u een mededeling van herroeping ontvangt, bent u verplicht deze ook te bevestigen (per mail).

HET HERROEPINGSFORMULIER
– Een melding kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping. In de tekst over het herroepingsrecht dient u consumenten uitdrukkelijk te wijzen op het bestaan van dit Europees modelformulier, te zeggen dat de consument het kan gebruiken om de aankoop te ‘herroepen’ en daarbij dient er tevens direct verwezen te worden naar dit formulier.

– U mag naast het Europees modelformulier, ook een eigen formulier hanteren. Mits daarnaast ook gewezen wordt op het Europees modelformulier. Uw eigen formulier mag geen drempel opleggen aan het gebruik van het herroepingsrecht. Consumenten mogen bijvoorbeeld niet verplicht worden een reden op te geven.

WAARDEVERMINDERING BIJ BESCHADIGING
– Tijdens de bedenktermijn kan men de producten beoordelen of deze ze wenst te behouden. Indien de consument verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mag u de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag. Dit dient u wel als zodanig te vermelden in de tekst over het herroepingsrecht.

– Termen als “originele verpakking” mogen niet worden geëist. Wel mag: “graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is”. Wel mag u aangeven dat de consument voorzichtig om moet gaan met de producten en dat, mocht er schade zijn ontstaan, de consument mogelijk aansprakelijk is voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan. U mag niet aangeven ‘u kunt alleen onbeschadigde artikelen retourneren’. Wel mag u aangeven dat dat noodzakelijk is indien de consument teruggave van het volledige aankoopbedrag wenst.

TERUGBETALINGSTERMIJN
– U dient de terugbetaaltermijn te vermelden. Deze is áltijd zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 14 dagen nadat u de herroepingsmededeling heeft ontvangen. Wel mag u wachten met terugbetalen tot retourontvangst tenzij klanten eerder aantonen de producten te hebben opgestuurd. Tevens moet vermeld worden dat alle kosten worden teruggestort waaronder: eventuele verzendkosten én transactiekosten.

U kunt dus aangeven: “Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.”

– U dient te vermelden dat u terugbetaalt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk). Het gaat er hierbij vooral om dat u niet een cadeaubon teruggeeft, terwijl de consument met euro’s heeft betaald.

RETOURADRES
– Het retouradres dient duidelijk op de herroepingsrechtpagina te worden vermeld. Indien dit niet mogelijk is, omdat er meerdere adressen zijn, dient u te vermelden hoe de klant daar op eenvoudige wijze achter kan komen.

VERZENDKOSTEN RETOURZENDING
– Indien de consument de kosten voor retourzending zelf moet dragen, dient u dat uitdrukkelijk te vermelden: “De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.”
– Indien u gratis retourneren wenst aan te bieden, dient u duidelijk te informeren over hoe dit in zijn werk gaat. Het is raadzaam om aan te geven dat de consument hiervoor alleen de normale bezorgers kan gebruiken (PostNL, DHL) en geen dure koeriers. Als consumenten alleen via een bepaalde bezorger gratis kunnen retourneren, let er dan op dat u ook aangeeft dat de consument via andere bezorgers producten (betaald) kan terugsturen. U kunt bijvoorbeeld vermelden: “Retourneren is gratis via PostNL als u gebruik maakt van ons antwoordnummer. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor u.”

Bericht sturen
Vragen over het product? Stuur ons een berichtje via Whatsapp